Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kaybolan Fatura Sorunu

Ticari hayatımızın günlük yoğunluğu içinde, mükellefler tarafından alınan veya verilen faturaların kaybedilmesi ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumda söz konusu kaybolan faturaların kayıtlara intikali sorun olabilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre mükellefler, “Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi”ni, indirebilmektedirler. Aynı maddenin 3’üncü fıkrasına göre “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde” kullanılabilmektedir. Ancak bu haklardan yararlanılabilmesi için faturaların asılların olmasının şart olduğu bir gerçektir.

Piyasada kaybolan faturaların firmada kalan nüshasının fotokopisinin çekilerek faturayı veren tarafından “aslının aynıdır” şeklinde şerh düşülerek, imzalanıp kaşelenmesi suretiyle kullanılması, oldukça fazla kullanılan bir yol olarak görülmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı tarafında çıkartılan birçok özelge uyarınca, bu şekilde bir uygulama sonucunda fatura içeriğindeki gider kalemlerinin kayıtlara intikal ettirilmesine ve KDV’sinin indirim konusu yapılabilmesine olanak bulunmamaktadır.