Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Tazmine Yönelik Yasal Düzenlemenin Getirdikleri

Ufuk ÜNLÜ

Anayasa Mahkemesinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 38’inci maddesini iptal etmesi sonucu farklı içtihatlar oluşmuş ve sorunun çözümü için söz konusu Kanuna “kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin” başlığı altında geçici 6’ncı madde eklenmiştir. Yapılan değişiklikle tazminat ödenmesini objektif esaslara bağlama, mülkiyet hakları ellerinden alınanların mağduriyetini giderme, idarenin mali yükünü en aza indirme ve uzlaşma yolunu öncelikli kılma hedeflenmiştir. Çalışmamızda, kanuni düzenlemeye yönelik eleştiriler ve düzenlemenin getirdiği yenilikler hususunda değerlendirme yapılacaktır.

Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Koyma, Uzlaşma, Taşınmaz.

I. GİRİŞ

Anayasanın 46’ncı maddesine göre devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Dolayısıyla kamulaştırma, mülkiyet hakkına getirilmiş Anayasal bir sınırlamadır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunuyla bu sınırlamanın yasal zemini oluşturulmuştur.

Bu çalışmada, 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, kamulaştırmasız el koyma (kamulaştırmasız el atma) işlemine yönelik yapılan değişiklik üzerinde durulacak ve düzenlemeye yönelik eleştiriler ile düzenlemenin getirdiği yenilikler hususunda bilgi verilecektir.

II. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA

Genel olarak kamulaştırmasız el atma, idarenin usulüne uygun olarak alınmış bir kamulaştırma kararı olmaksızın ve de geçici işgal koşulları bulunmadığı halde özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza el atmasıdır.1