Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kadastro Davalarının Kadastro 
Kanunu Dolayısıyla Uzamasının Nedenleri ve Bir Öneri

Hüseyin TURAN

Şüphesiz kadastro davalarının uzamasının nedenleri birden çoktur ve çeşitlilik arz etmektedir. Diğer davaların uzamasına neden olan etkenler kadastro davaları için de geçerlidir. Ancak, bu çalışmada, Kadastro Kanununda düzenlenmiş ve kadastro davalarına özgü yargılama usulünün bu davaların uzamasına etkisi üzerinde durulmuştur. Bundan önce kısaca kadastronun amacı, uygulama alanı ve kadastro mahkemelerine hangi tür davaların geldiği ve bu mahkemelerin niteliği hakkında bilgi verilmiştir.

Kadastro, Kadastro Mahkemeleri.

I. GENEL OLARAK

Yargı gündeme geldiğinde, yargılamadan, duruşmadan ve mahkemelerden söz açıldığında sürekli söylenen bir söz vardır: Yargı ağır işliyor, davalar uzuyor, davalar bitmiyor. Bunların hepsi gerçekte doğrudur.1 Ülkemizde diğer davalar gibi kadastro davaları da uzun sürmekte, hatta diğer davalara oranla daha fazla uzun sürmekte, dosyalar hakkında yıllarca karar verilememekte, dosyalar bu nedenle kabarmakta ve iş olarak mahkeme raflarında durmakta, sonuçta ise kişilerin mağduriyetine neden olunmaktadır. Kadastro davası nedeniyle taşınmazın tapu kaydı oluşturulamadığından, kişiler bu nedenle tapusunu alamamakta, taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kullanamamakta, üçüncü kişilere taşınmazını satamamaktadırlar. Taşınmazların tapusu olmadığından tarımsal doğrudan gelir desteği de alınamamaktadır. Özellikle hazine ile davalı olması durumlarında taşınmazlar bazen kullanılmamakta ve çoğu kez de boş bırakılmaktadır.

Şüphesiz kadastro davalarının uzamasının nedenleri birden çoktur ve çeşitlilik arz etmektedir. Diğer davaların uzamasına neden olan etkenler kadastro davaları için de geçerlidir. Ancak, bu çalışmada, Kadastro Kanununda düzenlenmiş ve kadastro davalarına özgü yargılama usulünün bu davaların uzamasına etkisi üzerinde durulmuştur. Bundan önce kısaca kadastronun amacı, uygulama alanı ve kadastro mahkemelerine hangi tür davaların geldiği ve bu mahkemelerin niteliği hakkında bilgi verilmiştir.

II. KADASTRONUN AMACI VE UYGULAMA ALANI

Tapulama ve kadastronun amacı Kadastro Kanununun birinci maddesinde açık bir biçimde ifade edilmiştir.2 Buna göre, ülkenin kadastral ve topoğrafik haritası esas alınarak taşınmaz malların sınırlarını harita ve arazi üzerinde göstermek suretiyle hukuksal durumlarını belirleyerek Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini düzgün bir şekilde oluşturmaktır. Kadastro, mevcut zemindeki durumu saptayarak, tapulama gününde mevcut olan hukuksal ve geometrik durumu tespit ederek buna göre sicilleri oluşturup var olan sicilleri ise yenilemektir.3 Buna göre düzenli bir tapu sicilinin oluşturulması, taşınmaz malların kadastrosunun yapılmış olması şartına bağlıdır.