Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Zincirleme Suç Olarak İşlenmesi

Committing a Crime of Forgery of Official Document as a
 Successive Crime

Gökçe YILDIRIM

Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 204. maddesinde resmi belgede sahtecilik suçu, 43. maddesinde zincirleme suç düzenlenmiştir. TCK'de sahtecilik suçunun zincirleme suç olarak işlenmesini engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Buradan hareketle TCK'nin 43. maddesinde yer alan koşulların varlığı halinde resmi belgede sahtecilik suçu zincirleme şekilde işlenebilir. Zincirleme suç TCK'nin içtima konusunda kabul ettiği gerçek içtima kuralının istisnalarından biridir. Resmi belgede sahtecilik suçunda toplumun resmi belgenin doğruluğuna dair güvenleri korunur. Suçun mağdurunun tespitinde korunan hukuki menfaat esas alınması gerektiğinden bu suçun mağduru bizatihi toplum, bu suçtan menfaatleri haleldar edilen gerçek ya da tüzel kişiler ise suçtan zarar gören konumundadırlar.

Resmi Belgede Sahtecilik, Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Suçların İçtimaı, Zincirleme Suç.

The offence of forgery of official documents is defined by the Article 204 of the Turkish Penal Code and the successive offence by the Article 43 of the same Code. This Code does not contain any disposition preventing perpetration of forgery as a successive offence. It means that the offence of forgery of official documents can be committed as successive offence if they have conditions defined by the Article 43. The successive offence is one of the exceptions to real concurrence admitted by the Turkish Penal Code according to which, every offence is separately punished. The article concerning the offence of forgery of official documents protects the public confidence on authenticity of these documents. As determination of victim of an offence is based on the protected legal interest, the victim of this offence is the public itself and natural and legal persons whose interest is damaged because of this offence are affected ones by the offence.

The Forgery of Official Document, The Victim, The Person Affected of the Crime, the Merger of Crimes, Successive Crime.

Giriş

5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu (TCK)”nun özel hükümlerine ilişkin “İkinci Kitabı”nın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının, “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı 4. bölümünün 204. maddesinde “Resmi Belgede Sahtecilik” suçu düzenlenmiştir. Gerçek içtima prensibinin istisnalarından biri olarak TCK’nin 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin resmi belgede sahtecilik suçuna nasıl uygulanacağı konusunda gerek öğretide gerek uygulamada tam bir görüş birliği bulunmamaktadır.

Makalemizde resmi belgede sahtecilik suçu hakkında genel açıklama yapıldıktan sonra resmi belgede sahtecilik suçunun hukuki konusu, mağduru ve suçtan zarar göreninin kim olduğu tespit edilecektir. Zincirleme suç kurumunun da içinde yer aldığı suçların içtimaı konusunun ardından resmi belgede sahtecilik suçunun zincirleme olarak işlenebilmesinin koşulları belirlenmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken konuya ilişkin Yargıtay kararları incelenecek, resmi belgede sahtecilik suçunun mağdurunun ve suçtan zarar göreninin kim olduğu konusundaki görüş ayrılıklarının uygulamaya nasıl yansıdığı irdelenecek, resmi belgede sahtecilik suçunun zincirleme şekilde işlenmesinde ortaya çıkan sorunlar ve buna ilişkin çözüm önerilerine yer verilecektir.

I. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Resmi belgede sahtecilik suçu TCK’nin 204. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;

(1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.