Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of
 Committing Crimes

Ubeydullah TURAN

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma fiili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiş fiillerdendir. Söz konusu suç Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde yer almaktadır. Maddede, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuran ve yönetenler, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, örgüte bilerek ve isteyerek yardım edenler ve örgütün propagandasını yapanlar hakkında cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Ancak, örgütten dolayı cezai sorumluluğun doğması için suç işlemek amacıyla oluşturulan yapılanmanın belirli şartları taşıması gerekmektedir. Suçu düzenleyen madde hükümleri açık ve anlaşılır olsa da sekiz fıkradan oluşan bu maddedeki hukuki kavramların, suçun oluşma şartlarının ve sair suç ve cezalandırma açısından önemli hususların derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu derinlemesine incelenecek, cezai hükümlerin kapsamı doktrin ve mahkeme kararları ışığında belirlenmeye çalışılacaktır.

Suç Örgütü, Elverişli Yapılanma, Devamlı Suç İşleme Niyeti, Silahlı Örgüt, Yardım ve Propaganda.

The act of establishing an organization for the purpose of committing crimes is a crime according to Turkish Penal Code (the number of the Code is 5237). This crime is regulated at article 220. At this article, there are criminal sanctions about the founders and executives of the organization, members of the organization, people who assist to organization knowingly and willfully and the ones making propaganda of the organization. However, organization must have some qualifications for criminal liability resulting from the criminal enterprise. Despite the fact that provisions of the article are clear and comprehensible, close examination is necessary to understand article properly. In this study, the crime of establishing an organization for the purpose of committing crimes will be examined in consideration of the doctrine and court decisions.

Criminal Enterprise, Convenient Structuring, Continuous Criminal Intent, Armed Organization, Assistance and Propaganda.

GİRİŞ

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu Türk Ceza Kanunu’nun sistematiği içerisinde “Topluma Karşı Suçlar” kısmının “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla kanunun sistematiği dikkate alındığında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu genel anlamda topluma karşı bir suç, özel olarak ise kamu barışına karşı bir suç olarak nitelenebilir. Söz konusu suç tipini düzenleyen maddede, ceza kanunundaki suç sayılan fiillerin cezalandırılması dışında, salt bir örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak gibi örgüt kapsamında değerlendirilecek belli davranışlardan dolayı kişilerin sorumlu olacakları düzenlenmektedir. Başka bir deyişle, suç işlemek amacıyla bir hiyerarşik yapılanma oluşturulması, böyle bir yapılanmanın yönetilmesi veya bu yapılanmanın içerisinde bulunulması gibi hareketler tek başına cezai yaptırımı gerektiren fiiller olarak öngörülmüştür.

Suç işlemek için teşekkül oluşturmak, toplumda hâkim olan düzen açısından tehlike arz ettiğinden, kanun koyucu, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından sadece bir araç niteliğindeki suç işlemek amacıyla örgüt kurma eylemini bağımsız bir suç olarak düzenlemiştir1 . Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek cezai sorumluluğu gerektirirken, bu fiilleri işlemek amacıyla bir yapılanma oluşturmak veya bu yapılanmanın içinde bulunmak ya da bu yapılanma kapsamında suç olarak belirlenmiş diğer davranışları gerçekleştirmek de suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun düzenlenmesi ile kanunda ayrıca cezai yaptırıma bağlanmış fiiller olarak belirlenmiş durumdadır. Burada, ceza hukukundaki hazırlık hareketlerinin cezalandırılmaması şeklindeki genel kurala bir istisna getirilerek, kamu düzeni, kamu güvenliği ve barışı açısından özel ve somut bir tehlikelilik halinin ortaya çıkması nedeniyle, toplum yararı gözetilerek, amaç suçlara ilişkin tehlike suçu niteliğindeki hazırlık hareketleri bağımsız bir suç kapsamına alınarak cezalandırılmaktadır2 .

Bu suç tipinin düzenlenmesi ile korunan hukuki menfaat, kamu güvenliği ve barışı, dolayısıyla bireyin güvenli bir şekilde, barış içinde yaşama hakkıdır3 . Kanun koyucu, suç teşkil eden fiillerin sistemli bir biçimde, belirli bir organizasyon dâhilinde işlenmesinin önüne geçerek toplumun huzur ve refah içerisinde varlığını sürdürmesini sağlamak istemektedir.