Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Düzenleme Esasları

Fatih M. Dikici

Bir serbest meslek erbabı olarak avukatların 2006 yılı gelirleri ile ilgili olarak gelir vergisi beyannamelerini verecekleri Mart ayında, konu ile ilgili Yasalarımızda öngörülen hükümler ve beyanname örneği verilmiştir.

Avukatlık, Serbest Meslek Faaliyeti, Gelir, Yıllık Beyanname, Gelir Vergisi, Kazanç, Hesap.

I- Genel Bilgi

Gelir Vergisi Kanunu’nun (193 sayılı) 1. maddesine göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelire giren kazanç ve iratlar ise; ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlardır. Bu kazanç ve iratların tamamı, gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesine göre, serbest meslek faaliyeti ; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin, bir işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu faaliyetten doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak adlandırılır. Kanunkoyucu, serbest meslek faaliyeti ve kazancının genel esaslarını, yukarıdaki gibi belirttikten sonra; tahkim işleri dolayısı ile hakemlerin aldıkları ücretleri ve kollektif, adî komandit ile adî şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançları serbest meslek kazancı olarak ayrıca hükme bağlamıştır.

Serbest meslek erbabı , serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerdir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesine göre: