Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Anonim Şirketlerde Oy Hakkı ve Bu Hakkın
Kullanılmasıyla İlgili İsviçre Federal Mahkemesi’nin
2 Haziran 2014 Tarih ve 4A-48/2014 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirmeler(*)1

Votes on Joint Stock Companies and Examination of the Swiss Federal Court’s Judgment on 2 June 2014 and 4A-48 / 2014 Relating to the Use of This Right

Aydın Alber YÜCE

Bu çalışmada, anonim şirketlerde oy hakkı ve bu hakkın kullanılmasıyla ilgili İsviçre Federal Mahkeme’sinin bir kararı incelenmektedir. Karara konu olayda, nama yazılı payları savcılık emriyle müsadere edilen bir şirket ortağının oy haklarının, bu payların kendisine emanet olarak bırakıldığı kişiye intikal edip etmediği konusu tartışılmaktadır. Tüm yargı derecelerinde, oy hakkının olaydaki gibi bir müsadere tedbiriyle bir başka kişiye intikal etmeyeceği yönünde karar verilmiştir.

Anonim Şirkette Oy Hakkı, Anonim Şirkette Oy Hakkının İntikali, Anonim Şirkette Nama Yazılı Paylar, Genel Kurul Kararlarının İptali.

In this study, a ruling of the Swiss Federal Court on the right to vote in joint-stock companies and the use of this right is examined. Whether the right to vote of a shareholder whose share is confiscated by public prosecutor, is transferred to the person entrusting the shares or not is discussed in the incident mentioned in the ruling. At all judicial levels it is ruled that the right to vote is not transferable to another person with a confiscation measure.

The Right to Vote, The Transfer of the Right to Vote, Name Stocks, The Annulment of the General Assembly Decisions.

I. Kararın Tercümesi(*)

2 Haziran 2014 tarihli hüküm

I. Hukuk Dairesi

Federal hâkim Klett, başkan, Federal hâkim Kolly, Federal hâkim Hohl, zabıt kâtibi Leeman.

A A.Ş., vekili Av. Dr. Rudolf Meroni, temyiz eden,

karşısında,

B, vekili Av. Alexander Schwartz, temyiz davasında davalı.

Genel kurulun (bir) kararının iptali,

Zug Kantonu Yüksek Mahkemesi, I. Hukuk Dairesi’nin 3 Aralık 2013 tarihli kararına karşı itiraz. Vakıalar:

(İlk derece mahkemesindeki davada davalı ve temyiz eden) Merkezi Zug’da bulunan A A.Ş.’nin, her birinin (nominal değeri) 1.000 Frank olan 100 adet nama yazılı paya bölünmüş 100.000 Frank tutarında esas sermayesi bulunmaktadır. Kuruluşta düzenlenmiş bulunan hisse senetlerine göre, (ilk derece mahkemesindeki davada davacı ve temyiz davasında davalı) ikâmetgahı Letonya (V)’de bulunan B, A A.Ş.’nin toplam olarak 98 adet nama yazılı payının malikidir. Diğer iki hisse senedi, yönetim kurulu adınadır (Pflichtaktien2). Başkan C ve ikinci başkan B, şirketin yönetim kurulu olarak ticaret siciline tescil edilmiştir, 23 Temmuz 2010 tarihine kadar da bir diğer yönetim kurulu üyesi tescil edilmiştir.

Letonya’da D aleyhine yürütülen ve B’nin de açıkça kendisine birlikte suç isnadında bulunulduğu bir ceza soruşturması çerçevesinde; Letonya savcılık makamı, 17 ve 19 Aralık 2007 tarihli emirleriyle, davalının Letonya’da tevdi edilmiş olan 53 adet payını ihtiyaten haczetmiş ve avukat C’yi bu payların emanet altında tutulması için görevlendirmiştir.

15 Temmuz 20003 tarihinde A A.Ş., avukat C’nin (W)’deki bürosunda bir olağan genel kurul toplantısı düzenlemiştir. Burada toplantıya katılanlar arasında, kimin ne kadar oy hakkı kullanabileceği konusu tartışmalıydı: Davacı 98 oy üzerinde tasarrufta bulunduğu (bulunabileceği) kanısındaydı; buna karşılık avukat C şirketin yönetim kurulu başkanı olarak, kendisinin tek başına 55 oyu temsil ediyor olması karşısında, davacının, sadece kendisine ait 45 paydan kaynaklanan oy hakkını kullanabileceği görüşündeydi.

Sonuç olarak, bu 55 oyla ve davacının muhalif oyuna karşılık genel kurul C’yi tek başına yönetim kurulu olarak seçmiştir; aynı zamanda bu oylamayla davacı yönetim kurulu (üyeliğinden) alınmış olmaktadır. Öte yandan davacının görüşüne göre, 98’e karşılık 2 oyla kendisi tek başına ve avukat C ve ayrıca E yeniden davalının yönetim kurulu olarak seçilmişlerdi.